>

Revitalash - Analiza porównawcza trzech odżywek do rzęs - Salon Urody Image Renata Zbaraszewska

Przejdź do treści
Oferta > revitalash

Analiza porównawcza trzech odżywek do rzęs. Streszczenie dotyczące Grupy C

ABSTRAKT

Głównym celem tego badania była ocena skuteczności formuły odżywki do rzęs. Dodatkowym celem badania była ocena uznania konsumentów oraz tego, jak produkt jest tolerowany w normalnych warunkach stosowania.
W skład jednej z badanych grup  (“Grupy C”)  weszło dwadzieścia zdrowych kobiet-ochotniczek, które dokonały oceny produktu pod kątem jego skuteczności w poprawianiu wyglądu rzęs.  W ciągu 56-dniowego badania uzyskano subiektywne i obiektywne dane i obliczono współczynnik korelacji krzyżowej danych subiektywnych z danymi obiektywnymi.  W każdym z wyznaczonych dni pomiarowych (21 dnia, 28 dnia, 42 dnia i 56 dnia) odnotowano statystycznie istotną poprawę w wyglądzie rzęs. Co więcej, niektóre  uczestniczki  badania   zauważyły  poprawę  w wyglądzie swoich rzęs już po 14 dniach.

PLAN BADANIA

W badaniu zastosowano monocentryczny model grup równoległych  z  podwójną ślepą próbą.  Do opisanej tu grupy C zwerbowano dwadzieścia (20) zdrowych ochotniczek  w wieku od 32 do 64 lat (średnia wieku 46,3 roku), o krótkich i/lub rzadkich lub normalnie wyglądających rzęsach (według subiektywnej oceny badanych). Z badania wyłączono kobiety, które cierpiały na schorzenia bądź przypadłości, które mogły wpływać na wygląd rzęs. Ochotniczkom polecono, aby stosowały Testowany Produkt raz dziennie przez 56 dni  z  rzędu  przed  pójściem  spać, po umyciu twarzy i rąk.  
W Dniu 0, D21, D28, D42 oraz D56, w standardowych warunkach wykonano po dwie fotografie cyfrowe wszystkich ochotniczek (widok z przodu) przy użyciu systemu obrazowania Visia-CR [Canfield®, Ltd. USA]. Ponadto, 14-tego dnia przeprowadzono telefoniczne badanie  ankietowe.  Ochotniczki zostały poproszone o podzielenie się wszelkimi swoimi obserwacjami dotyczącymi poprawy  wyglądu ich rzęs po 14 dniach stosowania produktu. W celu zeskalowania zadowolenia klientek z produktu, dokonano korelacji krzyżowej obiektywnych danych uzyskanych przy pomocy systemu obrazowania Visia-CR z subiektywnymi danymi uzyskanymi na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ochotniczki. Dokonano analizy ilościowej obrazów na fotografiach, a także wrażeń zmysłowych i ogólnego działania produktu w okresie 56 dni oraz wyznaczono współczynnik korelacji krzyżowej, aby umożliwić porównanie subiektywnych odczuć z obiektywnymi danymi.
METODOLOGIA STATYSTYCZNA: Zmiany średniej wartości  poprawy wyglądu  rzęs  u  badanych kobiet w D21, D28, D42 oraz D56 porównano z wartościami w dniu 0 (D0) oraz zbadano, czy są one statystycznie istotne  przy użyciu  Testu t-Studenta oraz testu Anova. Odpowiedzi badanych ochotniczek zanotowane w Kwestionariuszach Samooceny wypełnionych po 56-ciu dniach stosowania produktu zostały uśrednione  i przeanalizowane pod kątem ich istotności statystycznej, obliczono także współczynnik korelacji wartości numerycznych subiektywnej oceny wpływu Testowanego Produktu na wygląd rzęs  dokonanej przez badane kobiety po 56 dniach stosowania Testowanego Produktu z obiektywnymi danymi po 56 dniach stosowania Testowanego Produktu.
W czasie całego badania w omawianej grupie nie zaobserwowano żadnych negatywnych reakcji.

WYNIKI

Ogólne wyniki subiektywnej oceny skuteczności produktu w 56-tym dniu stosowania.
Kryteria
                         Umiarkowanie      Znacznie            Łącznie
Poprawa wyglądu rzęs                15%              75%                 90%

Subiektywna ocena wrażeń zmysłowych dokonana przez ochotniczki: “Łatwość stosowania”
         Kryteria                        Doceniło razem
Łatwość stosowania                         90%        

WNIOSKI

W badaniu skuteczności odżywki do rzęs z  podwójną ślepą próbą, istotna statystycznie liczba badanych kobiet (ponad 85%) zauważyła poprawę wyglądu swoich rzęs po 56 dniach (8 tygodniach) stosowania produktu. Statystycznie istotna poprawa wyglądu rzęs została odnotowana w każdym z ustalonych dni zbierania   danych,  tj.  w   21-szym,  28-mym,  42-gim i 56-tym dniu.
90% badanych kobiet doceniło “ŁATWOŚĆ STOSOWANIA”  produktu w postaci odżywki do rzęs.

PODZIĘKOWANIA

Pamela Garcia, B. Sc.
Badacz
Elisabeth Fiquet, M. Sc.
Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości, Prezes

Evalulab
5475 ru Paré, Suite 206, Mont-Royal, Québec, KanadaWróć do spisu treści